Клуб на месеца
Начало » ПДГ Валентин Стоянов » Клуб на месецаПРЕДСТАВЯНЕ НА ДИСТРИКТЕН ПРОЕКТ „КЛУБ НА МЕСЕЦА“
ДИСТРИКТ 2482, БЪЛГАРИЯ, 2013-2014 година


ЦЕЛ:
Да вдъхнови и насърчи клубовете да реализират нови, оригинални идеи, съобразно ротарианската тема на съответния месец в общността, вкоято работят. Да даде възможност на клубовете да се представят в най-добра светлина в своите общности, както и да им даде стимул за покриване на критериите за получаване на специалната награда на ДГ. Да създаде условия за споделяне между клубовете на най-добрите ротариански практики в дистрикта.
НОМИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ(ЖУРИ):
Един и същ състав на комитета ще работи през цялата година, с оглед по-голяма обективност при оценката и прилагането на едни и същи, предварително формулирани и обявени критерии.
СЪСТАВ ЗА 2013-2014:
ПДГ Любен Атанасов, КАДГ Христо Христов, Нина Митева, Емил Коцев, Христо Михайловски
ПРИЗНАНИЕ:
Един голям клуб(с 30 и повече активни члена) и един малък клуб(под 30 члена) ще бъдат отличавани всеки месец със званието „Клуб на месеца за Д2482“. Двата клуба подгласници също ще получат признание. Резултатите ще бъдат публикувани на сайта на дистрикта.

Дистриктният проект „Клуб на месеца“ за 2013-14 се очаква да започне през м. август. Воден от убеждението, че има редица клубове, които, въпреки че постоянно реализират различни проекти в своите общности, не са дали гласност на своите успехи сред българските ротарианци и за да възнагради огромните усилия на тези клубове, специална комисия, назначена от ДГ няколко месеца поред ще оценява текущите реализирани проекти и ще присъжда точки на първите три клуба, както и на тези, които са показали близки до водещите резултати. Така, всеки клуб ще натрупва точки, които в края на ротарианската година ще се сумират и най-добрите ще бъдат отличени по подходящ начин на годишната конференция на дистрикта.

Всеки месец, комисията по номинациите ще избере победител в две категории – РК с до 30 члена и РК с над 30 члена. Въпреки че клубът може да спечели само веднъж през годината, точковата система с натрупване дава възможност за по-нататъшно признание за изключителни клубове.
 
Условия за участие:
Предложенията, заедно със съответната мотивировка и коментари трябва да бъдат изпратени на председателя на Комитета по проекти Емил Коцев до 5-то число на следващия месец, с копие до Асистент гуверньора (например, номинациите за м.август следва да се пращат до 5 септември). Комисията ще обяви победителите до 15-то число на всеки следващ месец. Предложенията трябва да съдържат следната информация за реализираните клубни  дейности:
• Резюме на предприетите действия
• Как тези действия са относими към месечната тема
• Какво е влиянието на дейностите върху общността, в която работи РК
• Броят на членовете на клуба, които са участвали в дейността
• Броят на нови членове, привлечени от извършените дейности на Ротари клуба
• Какво е влиянието на тези действия за задържане на членовете в клуба
• По колко различни начина е отбелязана месечната тема
• Няколко снимки от събитията (максимум 6 снимки)
 
За ваша информация, темите определени от Ротари Интернешънъл като месечни са следните:
Месец Тема
Август  Членство и партньорства
Септември Новите поколения
Октомври Професионална служба
Ноември Фондация Ротари
Декември Ротарианското семейство
Януари Осведоменост(Rotary Awareness)
Февруари Световно разбирателство и връзки с обществеността
Март Седмица на Ротаракт
Aприл Ротарианска преса и сайт
 
ТОЧКОВА СИСТЕМА:               Всички РК, подали предложения печелят 10 точки.
Класираният на 1.място печели 100 точки.
Класираният на 2.място печели 75 точки.
Класираният на 3.място печели 50 точки.
На останалите добри проекти се присъждат                  25 точки.
Бонус от общо 100 т. получава онзи РК, който всеки месец учавства в инициативата „ Клуб на месеца“
 
ПРОЦЕДУРА ЗА ОЦЕНКА: Членовете на комисията оценяват всяко представяне по следните критерии:
Оригиналност – Колко оригинални са представените проекти?
Относимост – Как е представена темата на месеца?
Ефективност – Колко ефективен е клуба през този месец в популяризиране на Ротари в общността, в която работи?
Активност – Колко членове на клуба са взели пряко участие?
Новите поколения – В реализацията на проекта взеха ли участие РАК и ИАК?
Успех – Колко успешни са тези проекти за другите клубове в Дистрикта?
Яснота – Ясно ли е обяснено каква е целта на проекта и участието на клуба в публичното му представяне? Колко лесно е да бъде разбрано от хората?
Привлекателност -  Реализацията на клубния проект довела ли е до привличане на нови членове на клуба или до запазване на съществуващите?
Многообразие -  Колко различни начини е използвал клуба, за да "отпразнува" месечната Ротари Тема?