Процедура за избор ДГН
Начало » ПДГ Нина Митева » Процедура за избор ДГНСофия, 05.12.2015


Уважаеми президенти и секретари на клубове в Д2482, уважаеми приятели ротарианци,


Обявявам процедура за номиниране и избор на Дистрикт Гуверньор Номини 2018-19 чрез Комисия по номинациите за гуверньор, съгласно член 13.020.2 от Правилника на Ротари Интернешънъл.

На основание чл. 13.020.4 от Правилника на Ротари Интернешънъл (РИ), каня всички клубове да представят свои предложения за Гуверньор Номини, след като се запознаят по същество с изискванията посочени в основните документи на РИ, в т.ч. Конституцията на РИ, Правилника на РИ, Процедурния наръчник на РИ, Кодекса на ротарианската практика. Всеки клуб може да издигне само една кандидатура!

Право на номинации имат само функциониращите клубове, като се съобразят със следните минимални изисквания към кандидатите, съгласно Правилника на Ротари Интернешънъл, както следва:

15.070. Квалификация на номинирания за гуверньор.
Освен със специално разрешение от Борда, никой не може да бъде номиниран за гуверньор, ако не отговаря на следните изисквания към момента на номинирането.

15.070.1. Пълноправен член на клуб.
Ротарианецът трябва да е пълноправен член на функциониращ клуб в дистрикта.

15.070.2. Ротарианец, отговарящ на всички изисквания за членство.
Ротарианецът трябва да отговаря на всички квалификационни изисквания за членство, като се следват строго разпоредбите в това отношение, а почтеността на класификацията му не трябва да подлежи на съмнение.

15.070.3. Изискване за ротарианец, заемащ пост като паст президент на клуб.
Ротарианецът трябва да е служил като президент на клуб в продължение на пълен мандат или да е бил президент на клуб при чартирането на клуба от датата на чартирането до 30 юни, при условие че този период е поне шест месеца.

15.070.4. Способност на ротарианеца да изпълнява задълженията на гуверньор.
Ротарианецът трябва да покаже своето желание, решимост и способност, както физически, така и във всяко отношение, да изпълнява задълженията, произтичащи от поста на гуверньор в съответствие с параграф 15.090.

15.070.5. Потвърждение от ротарианеца, че има нужната квалификация.
Ротарианецът трябва да демонстрира, че е запознат с квалификационните изисквания, отговорностите и задълженията на гуверньора, указани в правилника и е длъжен да предаде в РИ чрез генералния секретар подписана декларация, че ясно разбира тези квалификационни изисквания, отговорности и задължения. В декларацията ротарианецът също така потвърждава, че е квалифициран за поста на гуверньор, че има желание и е способен да поеме отговорностите и задълженията, свързани с него, както и да ги изпълнява добросъвестно.

15.080. Квалификационни изисквания за гуверньор.
Освен ако не е специално освободен от Борда, гуверньорът трябва към момента на встъпването си в длъжност да е участвал в международна асамблея през цялото й времетраене, да е бил член на един или повече Ротари клубове в продължение на поне седем години и да продължава да отговаря на квалификационните изисквания от параграф 15.070.

15.090. Отговорности на гуверньора.
Гуверньорът е ръководител на РИ в дистрикта, който работи под общия контрол и надзор на Борда. На гуверньора е възложена отговорността да работи в подкрепа на Целта на Ротари, като ръководи и надзирава клубовете в дистрикта. Гуверньорът следва да работи с дистриктните и клубни офицери, за да насърчава участието в плана за ръководство на дистрикта, който Бордът е изготвил. Гуверньорът  вдъхновява и мотивира клубовете в дистрикта. Също така той осигурява последователност в дейностите на дистрикта, като работи съвместно с паст-, настоящите и встъпващи в длъжност нови ръководители за утвърждаването на ефективни клубове. Гуверньорът отговаря за следните дейности в дистрикта:
a) организиране на нови клубове;
b) засилване на съществуващите клубове;
c) насърчаване на разширяването на членския състав чрез сътрудничество с ръководителите на дистрикта и клубните президенти, за да се набележат реалистични цели по отношение на членството във всеки клуб в дистрикта;
d) подкрепа за Фондацията на Ротари чрез участие в нейните програми и предоставяне на финансови дарения;
e) стимулиране на сърдечните отношения между клубовете, а също и между клубовете и РИ;
f) планиране и председателстване на конференцията на дистрикта и подпомагане на новоизбрания гуверньор при планирането и подготовката на семинара за обучение на новоизбрани президенти и на асамблеята на дистрикта;
g) провеждане на официални срещи с отделни или групи клубове през годината във време, което да позволява максимално оползотворяване на присъствието на гуверньора, за да се:
          1. насочи вниманието към важни ротариански въпроси;
          2. обърне специално внимание на слабите и затруднени клубове;
        3. мотивират ротарианците да участват в общественополезни проекти; и
        4. отдаде лична почит за забележителния принос на ротарианци в дистрикта;
h)  изпращане на ежемесечно писмо до всеки президент и секретар в дистрикта;

i)   незабавно отчитане пред РИ в съответствие с изискванията на президента и Борда;
J)  предоставяне на пълна информация относно състоянието на клубовете и на препоръки за тяхното засилване на новоизбрания гуверньор преди международната асамблея;
k)  осигуряване на провеждането на номинации и избори в дистрикта в съответствие с устава на РИ, правилника и установените практики на РИ;
l)   постоянно подпомагане дейностите на ротариански организации, действащи в дистрикта, вкл. приятелски обмени, междудържавни комитети, глобалните групи за работа в мрежа и т.н.
m)  предаване на поддържан дистриктен архив на новоизбрания гуверньор; и
n)  изпълнение на всички останали задължения, които са присъщи на офицер на РИ.

Напомням, че избраната от Общото събрание (проведено на 25.05.2015 г. в гр. Банско , на основание член 13.020.2. от Правилника на Ротари Интернешънъл) Комисия по номинациите, която да осъществи избор на гуверньор номини 2018 -19 е в следния състав:

Председател: ДГ Нина Митева

Членове (с право на глас):
ПДГ Иларио Астинов
ПДГ Валентин Стоянов
ПДГ Атанас Атанасов
ПДГ Анелия Дошева
ПДГ Красимир ГанчевНа основание чл. 13.020.4 от Правилника на Ротари Интернешънъл (РИ),  клубовете следва да обсъдят и приемат кандидатурата на предложения от тях ротарианец/ка за ДГН 2018-19 на редовно събрание на клуба и да представят това си предложение на Дистрикт Гуверньора, подписано от секретаря на Ротари клуба най-късно до 10.02.2016 година.


Ваша в Ротари,
Нина Митева

Дистрикт Гуверньор 2015-16
Дистрикт 2482-Бълария