Избор на ДИП, процедура
Начало » ПДГ Димитър Димитров » Избор на ДИП, процедура



ПРОЦЕДУРА
за номиниране и избор на
Дистриктен Интеракт Представител към Дистрикт 2482
за 2017-2018 ротарианска година
 
 
І. НОМИНИРАНЕ на кандидати за ДИП
 
1.    Всеки Ротари клуб (РК), спонсор на Интеракт клуб (ИАК) в Дистрикт 2482 (Д2482), който е изплатил финансовите си задължения към Ротари Интернешънъл (РИ) и към Д2482 има право да номинира интерактор от спонсорирания от него ИАК за Дистриктен Интеракт Представител (ДИП) за следващата ротарианска 2017-2018 година.
           Срокът за подаване на номинацията е 15.01.2017 г.
Заедно с документите на кандидата (описани в раздел ІІ, точка 1) се подава и протокол от      редовната среща, на която е взето решение за номинацията.
2.      Протоколът  се подписва от Президента на ИАК, от ротарианеца-съветник на ИАК и от Президента  на съответния РК-спонсор.
Протоколът се сканира и се изпраща до:
Име: Комисия за избор на ДИП
Електронна поща: interact.committee@rotary-bulgaria.org  
С копия до:
Име: Бояна Банкова
Електронна поща:  boiana.bankova@gmail.com
Име: Бетина Стефанова
Електронна поща:  betina.stefanova2109@gmail.com
3.      Всеки номиниран кандидат за ДИП  трябва да отговаря на следните изисквания:
-          да е активен член на Интеракт клуб в Д 2482 поне ДВЕ пълни ротариански години  към датата на встъпване в длъжност;
-          да е бил или да е настоящ президент на Интеракт клуба в Д 2482 към момента на номинацията за ДИП;
-          да няма навършени 18 години към началото на мандатния период като ДИП (01.07.2017).
 
ІІ. документи към КАНДИДАТурата ЗА ДИП
 
4.      Номинираните интерактори за ДИП в срок до 15.01.2017 г. представят  на Комисията по избор на ДИП следните документи:
-          Детайлна автобиография на кандидата, включваща личен и Интеракт опит, снимка на кандидата;
-          Мотивационно писмо;
-          Декларация – съгласие на родителите за членство в ИАК.
5.      До избора на ДИП се допускат само тези номинирани интерактори, за които в посочения срок са изпратени необходимите документи от техния РК-спонсор .
6.      Документите на кандитата за ДИП се подават към:
Име: Комисия за избор на ДИП     
Електронна поща: interact.committee@rotary-bulgaria.org  
С копия до:
Име: Бояна Банкова
Електронна поща: boiana.bankova@gmail.com
Име: Бетина Стефанова
Електронна поща:  betina.stefanova2109@gmail.com
 
 
ІІI. КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА ДИП
 
7.      Комисията за избор на ДИП се състои от от пет члена в състав: ДГЕ Емил Коцев, Веселин Димитров,  Бояна Банкова, Румен Илиев, ДИП Бетина Стефанова.
8.      Комисията за избор на ДИП провежда събеседване с номинираните за ДИП кандидати. В срок до 20.01.2017 година Комисията обявява на сайта на Дистрикт 2482  и по електронната поща мястото, датата и часа за събеседване с номинираните кандидати.
9.      Кандидатът се явява за събеседването, придружаван от ротарианеца-съветник. В случай, че номинираният интерактор е възпрепятстван поради уважителни причини и не може да пътува, той може да осъществи комуникация и чрез интернет връзка (напр. по скайп). Въпросите, които Комисията по избор задава на номинираните кандидати са едни и същи.
10.  Въз основа на проведеното събеседване, в срок до 03.02.2017 г.  Комисията по избор взима решение и обявява на сайта на Д2482 избрания  ДИП за ротарианската 2017-2018 година.
 
                                    IV. АЛТЕРНАТИВНА КАНДИДАТУРА
 
11.  В случай, че някой от Интеракт клубовете номинирал свой кандидат за ДИП не е съгласен с избора на Комисията по избор, има правото чрез своя спонсор клуб в срок до 18.02.2017 г. да издигне алтернативна кандидатура.
12.  При постъпили алтернативни кандидатури в Комисията за избор, то същата в срок до 19.02.2017 г. ги обявява на официалния сайт на Д2482 (www.rotarydistrict2482.org) и насрочва избори.
13.  В гласуването за избор на ДИП може да участва всеки ИАК в Д2482, чийто РК-спонсор е изпълнил изискванията, описани в т. 1 на настоящата процедура.  
14.  Всеки ИАК по т. 13, който желае да участва в избора на ДИП, гласува на своя редовна сбирка за една от кандидатурите и изготвя протокол за взетото решение. В него се посочват имената на Интеракт клуба и на предложения кандитат за ДИП.
15.  Протоколът се подписва от Президента на Интеракт Клуба, от ротарианеца-съветник от РК-спонсор и от Президента на РК-спонсор (накрая следва образец на протокол).
Всеки ИАК може да гласува  само за един от номинираните  кандидати за ДИП.
16.  Всеки ИАК участва в гласуването със следния брой гласове :  
-          до  25  интерактори – с 1 глас;
-          до  50  интерактори – с 2 гласа;
-          над 50 интерактори – с 3 гласа.
17.  Всеки РК-спонсор изпраща сканиран гореспоменатия протокол с взетото решение на ИАК до 26.02.2017 г. на ел. поща  interact.committee@rotary-bulgaria.org и със съответните копия до :
Име: Бояна Банкова
Електронна поща: boiana.bankova@gmail.com
Име: Бетина Стефанова
Електронна поща:  betina.stefanova2109@gmail.com
18.  Комисията по избор на ДИП определя и обявява на  сайта на Дистрикт 2482 мястото, деня и часа за преброяване на гласовете от протоколите на Интеракт клубовете за избор на ДИП.
19.  Заседанието на комисията по избора се провежда при участие на най-малко 2/3 от  членовете на комисията.
Решенията на Комисията се приемат с мнозинство 2/3 от присъстващите на заседанието членове на комисията.
20.  Преди преброяването на гласовете от протоколите на Интеракт клубовете  Комисията по избор на ДИП  проверява валидността на протоколите.
За валиден се приема протокол, изпратен на съответния имейл до 00.00 часа на 27.02.2017г.
Всеки валиден протокол се зачита за толкова гласа, за колкото интерактора има подадена информация като брой активни членове от РК-спонсор към.15.01.2017г.
21.  При проверяването на протоколите и броенето на гласовете могат да присъстват наблюдатели, членове на заинтересовани Ротари или Интеракт клубове. 
22.  За избран ДИП се приема кандидатът събрал най- много брой гласове.
Решението на Комисията по избор на ДИП се приема с мнозинство 2/3 от присъстващите членове на комисията.
23.  Резултатът от избора на ДИП се обявява на сайта на Дистрикт 2482 и на сайта на Интеракт към Д 2482.
24.  Комисията по избора на ДИП съхранява протоколите от Интеракт клубовете в срок 15 дни от заседанието за преброяване на гласовете и избор на ДИП.
 
 
 
 
                                                                    О Б Р А З Е Ц
 
 
                                    П         Р          О         Т          О         К         О         Л
 
ОТ  ГЛАСУВАНЕ ЗА
Дистриктен Интеракт Представител 2017-2018
Към Дистрикт 2482
 
 
 
 
            Днес, ................, в гр.............................., се проведе редовна сбирка на Интеракт клуб ......................................, спонсориран от РК ................................... за гласуване на предложение за ДИП 2017-2018 към Дистрикт 2482.
 
            На сбирката присъстваха ............... интерактори, които са повече от половината от членовете на клуба.
 
            След проведените разисквания, Интеракт клуб ......................................... предлага за ДИП 2017-2018 г. към Дистрикт 2482 да бъде избран ............................................................... ...........................................................................
 
 
 
                                                ПРЕЗИДЕНТ НА Интеракт клуб     ..................................
                                                                                                              /подпис и трите имена /
 
 
                                                РОТАРИАНЕЦ-СЪВЕТНИК от РК-спонсор …………………..
                                                                                                                /подпис и трите имена/
 
 
                                                ПРЕЗИДЕНТ на РК-спонсор    ………………………………..
                                                                           /подпис и трите имена/