КОМИТЕТ ЗА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ПУБЛИЧЕН ИМИДЖ

Анелия Дошева PHF+2

» Ръководство за комисия за връзки с общественоста
» Практическо ръководство за комисия връзки с общест
» Практическо ръководство за комисия връзки с общест
» Правила за гласово и визуално представяне
» Voice and Visual Identity Guidelines

Ивайло Миленов Фичев


Ивайло Кънчев Донев


Лиляна Савова


Катя Касабова


Георги Манев


 
Силвия Балинова


Наско Начев MD


Ина Агафонова PHF+2