КОМИТЕТ ЗА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ПУБЛИЧЕН ИМИДЖ

Стоянка Георгиева

» Ръководство за комисия за връзки с общественоста
» Практическо ръководство за комисия връзки с общест
» Практическо ръководство за комисия връзки с общест
» Правила за гласово и визуално представяне
» Voice and Visual Identity Guidelines
Заместник председател и връзки с медиите: 
Михаил Тачев, РК Нова Загора

Визуална идентичност: Пламен Иларионов, РК Габрово

Екип на дистриктния бюлетин:
Митко Минев
Пламен Цветков
Цвятко Кадийски

Подкомитет Публичен имидж чрез Социални мрежи:
Председател

Динко Динев Атанасов, РК Хасково
Теодора Вълканска, РК Пловдив Интернешънъл

Михаил Тачев, PHF+2


Пламен Иларионов