Подкомитет Дистриктни грантове

Стоил Костов

» Приложения към Ръководство за управление и отчитане на дистриктен грант, 2019-20
» Примерни материали за популяризиране на дистриктен грант, 2019-20
» Често задавани въпроси - изпълнение на дистриктни грантове
» РЪКОВОДСТВО ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ДИСТРИКТЕН ГРАНТ, 2020-21
» Апликационна форма дистриктен грант 2020-21
» Критерии за оценка на дистриктен грант 2020-21
» Квалифицирани клубове за 2020-21
Важно: Отворена е процедурата за кандидатстване за дистриктен грант за 2020-21 година. Сумата с която разполагаме за ротарианската 2020-21 година и която ще бъде разпределена за одобрените дистриктни грантове е 28,423.00 USD. Крайният срок за представяне на предложенията от клубовете пред Дистриктната комисия е 31 октомври 2020 година.

Подкомитетът за Дистриктни грантове подпомага дейността на клубовете в процеса на генериране на идеи, планиране и разработване на проектни предложения за финансиране с Дистриктен грант.
Подкомитетът е отговорен за подготовката на документацията за кандидатстване за съответната ротарианска година, за оценката и класирането на подадените проектни предложения.
Членовете на подкомитета осъществяват непрекъснат мониторинг и контрол и подпомагат клубовете в процеса на изпълнение, популяризиране и финално отчитане на одобрените за финансиране проекти. Подкомитетът отговаря и за верифициране на финалните технически отчети на реализираните проекти финансирани с Дитриктен грант.

С Дистриктни грантове се финансират краткосрочни хуманитарни проекти и дейности, които подкрепят мисията на Фондация Ротари, насочени са към удовлетворяване на конкретни нужди и потребности на местна общност и постигат устойчиви и измерими резултати.

Повече информация можете да намерите на сайта на Дистрикта или да зададете Вашите въпроси на e-mail: trf.district2482@gmail.com.