ФИНАНСОВ КОМИТЕТ

Нина Лискова

ОСНОВНИ ЦЕЛИ
на Финансовия комитет при Дистрикт2482 за ротарианската 2018-2019 г.
1. Събираемост на членския внос – близка до 100%.
2. Превантивен и последващ контрол за спазване на финансовата дисциплина при изразходването и отчитането на паричните средства.
3. Адекватни указания за документирането и начина на отчитане на направените разходи.
4. Контрол и съдействие при изготвяне и одитиране на Отчета за изпълнение на бюджета в законоустановените срокове и представянето му пред клубовете на Дистрикт 2482.

Председател на ФК: Нина Лискова