Подкомитет Екип за професионално обучение (VTT)

Константин Стоянов, PHF