Проект “Щастливо детство”
Осигуряване на разнообразни възможности за оползотворяване на свободното време на деца и младежи, чрез изграждане на нови и реновиране на стари детски и спортни площадки
Резултати: По проекта е изградена нова детска площадка, която се намира на пресечката на бул. “Ген. Гурко” и ул. “Ангел Кънчев”.Период за осъществяване на проекта
01.04.2007-01.09.2007

Клубове, участващи в проекта
Р

Начин на финансиране на проекта
събрани собствени и привлечени средства

Сума на проекта
10500