ПРОГРАМА ПОДВИЖЕН МАМОГРАФ
Съгласно Закона за здравето, профилактиката и скрининговите изследвания се възлагат на министерството на здравеопазването. Такива профилактични, скринингови изследвания, финансирани от държавата не са извършвани през последните двадесет години, не са предвидени за 2009 година, не са предвидени и в приетата на скоро Национална здравна стратегия 2008-2013. Единствените изследвания от този род през последните години са извършвани от Сдружение „Център за защита правата в здравеопазването“ е регистриран в СГС на 08.10.2007г. по ФД № 14322/07, като юридическо лице с нестопанска цел. ЦЗПЗ е вписан в Регистъра на МП, като организация в обществена полза. Друг проблем на здравната система е, че в повечето малки и средни по големина общини няма налични мамографски апарати, което налага на жените пътуване на големи разстояния. Според данните от националния раков регистър заболеваемостта от рак на млечната жлеза нараства през последните години от 45.3 през 2000 година до 51.8 през 2006 година на 100000 души население, като през последната година са диагностицирани 3584 нови случая. Нашата цел като организация е да запълним тази празнота в държавната политика по профилактиката на рака на млечната жлеза, като по този начин дадем шанс за живот на хиляди жени, които сега боледуват тежко, поради късното откриване на заболяването. Бенефициенти на програмата са жени над 30 годишна възраст без оглед на тяхното обществено положение, доходи, етническа и религиозна принадлежност. Програмата ще се реализира на територията на цялата страна без административни или други териториални ограничения. Подвижният мамограф ще се предостави на ЦЗПЗ, които ще организират екипи при извършване на скринингови изследвания за рак на млечната жлеза. До сега тяхните изследвания включваха клиничен преглед и ехографско изследване. Наличието на подвижен мамографски кабинет ще позволи на всички съмнителни случаи да бъде назначена и извършена в момента мамография. Мамографът ще бъде застрахован съгласно българското законодателство, ще бъде назначен шофьор с необходимата квалификация. При всяка една кампания за скринингово изследване ще бъде определян рентгенолог(доброволец или срещу хонорар) с квалификация да разчита мамографски снимки, както и рентгенов лаборант. Това е практика на ЦЗПЗ и в момента по отношение на другите специалисти, хирург и ехографист. Както профилактичните прегледи, така и мамографското изследване ще бъде напълно безплатно за пациентите. Разходите за това се поемат изцяло от ЦЗПЗ. Програмата ни за скрининг на рака на млечната жлеза е дългосрочна и предвиждаме възможно най-дълъг срок на експлоатация на подвижния мамографски кабинет-срок в който можем да извършим изследванията на по-голямата част от българското население.

Период за осъществяване на проекта
2010

Клубове, участващи в проекта
Ротари клуб София

Начин на финансиране на проекта
Средствата ще се набират от френски, испански и български ротари клубове, дистриктфондовете на 1700, 1760 – Франция, 2200, 2210 – Испания, 2482 – България и съфинансиране от Фондация Ротари.

Сума на проекта
65 000 EUR