ПРОЕКТ „ ДАРЕНИЯ НА ИЗПОЛЗВАНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ” (ДИМА)
ПРОЕКТ „ ДАРЕНИЯ НА ИЗПОЛЗВАНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ” (ДИМА) На базата на информираността, познанствата и професионалните компетентности на членовете на Ротари клуб „София - Сердика” и всички ротарианци и ротарактори, които подкрепят подобна идея, канализирани в регулярно и дългосрочно водена административна процедура, проектът има за цел да помогне за своевременното идентифициране на възможности за безвъзмездно предоставяне за повторна употреба на движими дълготрайни материални активи (ДМА) към нуждаещи се социално слаби групи лица, на база на ясни правила и критерии за прозрачност и справедливост на подбора. Постигането на информираност за нуждата от и желанието за подобни дарения и реализирането им, дават възможност, чрез прилагане на ротариански добродетели, методи и средства да бъдат подпомогнати важни за етапа на развитие на страната социални и екологични цели (има се предвид, че разпиляването на излизащи от употреба, но все още годни за ползване активи, води до енергийни загуби и натоварва системата за екологична сигурност). Предмет на даренията са движими дълготрайни материални активи (наричани за краткост ДМА), които макар и излезли от употреба от гледна точка на собственика им, имат доказуема дългосрочна годност за употреба от друг ползвател. Ползватели на проекта са: ПРЕДОСТАВИТЕЛИ на ДМА могат да бъдат бюджетни организации, корпоративни лица, физически лица, юридически лица с нестопанска цел, фондации. Ползата от проекта за тях се изразява във възможността да се освободят с минимални разходи от ДМА които вече не ползват, не желаят да препродадат и по този начин ангажират ценна работна или складова площ. Не на последно място е престижната възможност да станат дарители на лица и организации, класирани като най-нуждаещи се по критериите на РК „София-Сердика”към момента на регистрация на заявката. ПРИЕМАТЕЛИ на ДМА могат да бъдат бюджетни организации със социални, семейства с две и повече деца и доказано ниски доходи), юридически лица с нестопанска цел и фондации (ориентирани към социални, здравни, спортни и образователни функции). Те трябва да са в състояние да представят доказателства за нуждата си от подобни ДМА и липсата на други възможности да си ги набавят, както и гаранции, че дарението ще бъде използвано по предназначение. Участниците в проекта са Членове на Ротари или Ротаракт, които са регистрирали в регистрите на проекта заявка за предоставяне на ДМА или приемане на ДМА. Участниците носят отговорност за информацията на база на която регистрират своята заявка и следователно следва да се ползват с доверието на съответните Предоставители на ДМА (Приематели на ДМА) в степен която ги прави техни представители по отношение на процедурите по участие в проекта. Координатори на проекта са: Николай Янев – ianev@bgcell.net, GSM +359 897 046 477 Станислав Петков – max.communication.ltd@gmail.com, +359 877 146 890 ОБРАЗЕЦ!! ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ПРОЕКТ „ ДАРЕНИЯ НА ИЗПОЛЗВАНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ” (ДИМА) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ЗАЯВКА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ От Име, презиме, фамилия, ротари /ротарак клуб, адрес за кореспонденция и телефон за връзка.................................................................................................................... Наименование на движимия материален актив (ДМА) .............................................. Функционални характеристики ................ Геометрични данни .................................... Материали, технически параметри............ Кратка информация за съдържание (става въпрос за книги, материали за обучение на хартиен или електронен носител и др).................................... Брой повтарящи се ДМА............................. Забележка: за всеки различен ДМА се представя конкретна информация Информация за ПРЕДОСТАВИТЕЛЯ......бюджетна организация, фирма, физическо лице .. Информация за срокове в рамките на които се участва в проекта........................................... Изисквания на ПРЕДОСТАВИТЕЛЯ .... относно транспортиране, демонтаж и др................ Декларирам че: Приемам публикуваните правила на проекта и ще се съобразя с решенията на борда на РК „София-Сердика”, за които съм информиран на адрес за кореспонденция; Съм съгласен РК „София-Сердика” да публикува горната информация и данни за целите на проекта; В случай на достигане до приемателно-предавателни процедура ще окажа следното съдействие:………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………… Дата.................... Подпис......................... --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Край на образеца! ОБРАЗЕЦ!! ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ПРОЕКТ „ ДАРЕНИЯ НА ИЗПОЛЗВАНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ” (ДИМА) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ЗАЯВКА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДАРЕНИЕ От Име, презиме, фамилия, ротари /ротарак клуб, адрес за кореспонденция и телефон за връзка.................................................................................................................... Наименование на движимия материален актив (ДМА) .............................................. Изискване към функционални характеристики ................ Ограничения за геометрични данни .................................... Ограничения за материали, технически параметри............ Изискване към съдържание (става въпрос за книги, материали за обучение на хартиен или електронен носител и др).................................... Ограничения за брой ............................ Забележка: за всеки различен ДМА се представя конкретна информация Информация за ПРИЕМАТЕЛЯ - бюджетна организация, фирма, физическо лице .. Информация за срокове в рамките на които се участва в проекта........................................... Изисквания на ПРИЕМАТЕЛЯ относно транспортиране, монтаж и др................ Декларирам че: Приемам публикуваните правила на проекта и ще се съобразя с решенията на борда на РК „София-Сердика”, за които съм информиран на адрес за кореспонденция; Съм съгласен РК „София-Сердика” да публикува горната информация и данни за целите на проекта; В случай на достигане до приемателно-предавателни процедура ще окажа следното съдействие:………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………… Дата.................... Подпис......................... --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Край на образеца! ЕТИЧНИ ПРАВИЛА 1. След вписване на конкретно предложение в регистъра на сайта, участниците в проекта не могат да водят паралелни преговори за същите активи без да уведомят за това координатора на РК София-Сердика. 2. Участник - предоставител на движим материален актив не може да има претенции под каквато и де е форма за финансови или друг тип компенсации във връзка с това. Участието е възможно само при безвъзмездно предоставяне. 3. Предоставяне на ДМА принадлежащи на бюджетна организация може да се реализира само към друга бюджетна организация, която ще заведе счетоводно тези активи, в съответствие с нормативната уредба. 4. Прехвърлянето на ДМА когато има повече от един кандидат за тяхното приемане става на база на процедура за избор провеждана от борда на РК София – Сердика.

Период за осъществяване на проекта
-

Клубове, участващи в проекта
-

Начин на финансиране на проекта
-

Сума на проекта
-