Вдъхновено, адаптивно, виртуално и реално в образованието
Идеята е учениците да разработват в ателие „От деца за деца“ образователни електронни продукти. Смисълът на иновацията е учениците волево да усвояват учебното съдържание, за да преконфигурират и преструктурират информацията така, че да я приложат на най-високо творческо равнище - с образователни цели в практиката. Учебната среда ще е с гъвкава структурна организация с цел полезност, осмисляне на свободното време и интерес. Ще се работи в малки групи до 3 часа седмично в часове за допълнителни консултации. С други екипи ще се работи след учебни занятия. Всеки ученик ще създава по своя преценка и избор собствен ресурс за потребностите на българското образование. Ресурсите ще са създадени на универсален принцип според областите на компетентност в учебните програми, за да се ползват без ограничения от българските деца. Ще бъдат ясно илюстрирани с подходящо дозирани текстове, съобразени с ползвателите. Ще се разпространяват чрез образователна платформа „Феникс“ и други интернет базирани образователни портали. Всяка работа в интернет пространството ще се реализира под контрол от учителя. Ще се партнира активно с родителската общност. Резултатите от иновацията ще имат реални показатели за пригодност и успешност – ще са с лика и името на всеки ученик и ще се разпространяват в интернет пространство, за да достигат до повече български ученици. Ще бъдат въвлечени постепенно ученици от класовете в начален етап на СУ „Иван Вазов“.

Период за осъществяване на проекта
2018-2019

Клубове, участващи в проекта
Нова Загора, Сливен, Стара Загора

Начин на финансиране на проекта
Собствено, партньори от РК Сливен и Стара Загора, дистриктен грант

Сума на проекта
3780 USD