"Капка знание, океан от здраве"
Чрез обучение на рискови групи от ромски произход се цели да се повиши имунизационни'ят обхват на децата от 0 - 18 год. възраст. Бяха обхванати над 1200 души за периода от м. Април до м. Ноември 2009г.

Период за осъществяване на проекта
2009г.

Клубове, участващи в проекта
С

Начин на финансиране на проекта
матчинг гранд; РК Самоков - 10%; РК Санта Катарина, Канада

Сума на проекта
11 800 $