ЗАКОНОДАТЕЛНО СЪБРАНИЕ И ОС НА СДРУЖЕНИЕТО - ГР. В. ТЪРНОВО- НЕПРИСЪСТВЕНО, НАЧАЛО 08:30 НА 28.06.20
Начало: 2020-06-28
Край: 2020-06-28

ПОКАНA
До членовете на Сдружение с нестопанска цел с наименование „ДИСТРИКТ 2482 КЪМ РОТАРИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ”
           
Управителният съвет на основание чл.18 от Устава на Сдружението, свиква редовно Общо събрание на  Сдружението (Дисткриктна Законодателна среща) на 28.06.2020 година от  9.30 ч., което да се проведе неприсъствено, чрез eлектронна платформа за комуникация ZООМ, а гласуването по точките от дневния ред, да се провежда едновременно с това на сайта на  „Дистрикт 2482 към Ротари Интърнешънъл“ - rotarydistrict2482.org  , чрез профила на делегата.
Събранието, ще се проведе при следния дневен ред:
1. Приемане на годишния финансов отчет за Ротарианската 2018/2019 година и освобождаване от отговорност на членовете на УС за 2018/2019 година на основание чл.21, т.7 и т.9 от Устава на Сдружение „Дистрикт 2482 към РИ“- с проект за Решение – „ ОС приема изготвения финансов отчет за Ротарианската 2018/2019 година и освобождава от отговорност членовете на УС за Ротарианската 2018/2019 год.“
2. Представяне на предварителен отчет за разходите по бюджета за Ротарианската 2019/2020 година / до 31.04.2020 г./- с проект за Решение – „ОС приема за сведение предварителния отчет за приходите и разходите по бюджета за Ротарианската 2019/2020 год.“
3. Приемане на бюджет за 2020/2021 ротарианска година на основание чл.21 т.8 от Устава на Сдружение „Дистрикт 2482 към РИ“- с проект за решение: „ОС приема приетия и представен от УС Бюджет за 2020/2021 ротарианска година.“
4. Избор на Управителен съвет за 2020/2021 ротарианска година на основание чл.21 т.3 от от Устава на Сдружение „Дистрикт 2482 към РИ“ – с проект за Решение – „ОС избира за председател на УС за ротарианската 2020/2021 г. Илиян Павлов Николов(тогава ДГ) и членове Митко Марков Минев(тогава последен ПДГ и Борислав Стоянов Къдреков(тогава ДГЕ)“.
5. Обсъждане и приемане на Правилник за дейността на „Сдружение Дистрикт 2482 към РИ“, съгласно чл.21,т.2 от Устава на сдружението- с проект за Решение – „ОС приема Правилника на Дистрикт 2482-България към РИ (Обсъден и приет на Законодателно събрание на Дистрикта на 19.05.2019 год. за Правилник за дейността на „Сдружение Дистрикт 2482 към РИ“.
6. Други.
За участие в неприсъственото Общо събрание (Дистриктната законодателна среща) чрез eлектронна платформа за комуникация ZООМ и гласуване по точките от дневния ред, което ще се провежда едновременно с това на сайта на  „Дистрикт 2482 към Ротари Интърнешънъл“ - rotarydistrict2482.org, чрез профила на делегата, се поканват всички членове на Сдружение “Дистрикт 2482 към Ротари Интернешънъл“. Документите по т.1 и т.З от дневния ред са приложени в настоящето писмо.
За да се счита за легитимно участието на представителите (делегатите) в Общото Събрание, то те трябва да притежават и представят в регистрационната форма за участие в Общото събрание  следните документи: 1. Удостоверение за актуално състояние на Ротари клуба, издадено от Търговския регистър към Агенцията по вписванията - за клубовете, които са пререгистрирани в последния или Удостоверение за актуално състояние от съответния окръжен съд, за тези, които не са пререгистрирани в Търговския регистър, което Удостоверение да е издадено най-много преди 6 месеца от дата на Общото събрание 2. Акредитивно писмо от редовна клубна сбирка, подписано от президента и секретаря. Президентът, подписал акредитивното писмо на делегата за събранието (приложен образец), трябва да съответства на президента, който е по представеното от клуба актуално състояние.
При липса на кворум на основание чл. 16 от Устава на сдружението, събранието се отлага с 1 час и се провежда по същия начин и при същият дневен ред, независимо колко от членове на сдружението да са се регистрирали и  присъстват.
Материалите по дневния ред са на разположение на членовете на сдружението по седалището на сдружението и се предоставят при поискване от членовете на УС.

Изтегли файлове
» АКРЕДИТИВНО ПИСМО
» ПРОГРАМА
» Правилник на Дистрикт 2482
» Проекто бюджет 2020-21
» Изпълнение на бюджет 2019-20
» Финансов отчет 2018-19