Послание за м.Март на Джон ДЖЪРМ, Президент на Ротари Интърнешънъл
Дата: 01.03.2017
Послание за м.Март на Джон ДЖЪРМ, Президент на РотСкъпи приятели ротарианци,

Преди четиридесет години Ротари клуб Дуарте, Калифорния, в нарушение на Конституцията на Ротари Интърнешънъл, обяви три дами за свои членове. В резултат на това клубът бе прекратен от РИ.
 
Без да се обезсърчат, членовете на клуба продължиха да се срещат. Те просто добавиха буквата X върху ротарианските символи, направиха свои собствени нови значки и се нарекоха Х-Ротари (Екс-Ротари) клуб Дуарте, като продължиха да се борят за правото на жените да служат като ротарианци. Десет години по-късно, възстановеният Ротари клуб Дуарте изпрати Силвия Уитлок, първата дама-президент на Ротари клуб, на обучителен семинар за елект президенти. Не след дълго, през 1989 г., Законодателният съвет на Ротари приключи статута на Ротари като основно мъжка организация.
 
Днес, с повече от 240 000 жени в нашите клубове, Ротари има повече сила отвсякога. Ние сме жени и мъже от почти всички страни по света, които служат на своите общности в повече от 35 000 клуба. На ниво клуб, Ротари се нуждае от мъже и жени с различно образование, възраст, култура и професия; в международен план ние се нуждаем от клубове във всеки град, държава и регион по света. Колкото по-пълно нашите клубове отразяват своите общности, толкова по-добре ще им служат. Разнообразието е нашата сила.
 
Днес, за повечето от нас, е трудно да си представим защо някой е бил толкова силно против идеята за жени в Ротари. Поглеждайки назад, си мисля, че противопоставянето е дошло от едно просто нежелание за промяна. Ротарианците са обичали Ротари такъва, каквато е била, и не са можели да си го представят по друг начин.
Ние все още обичаме Ротари толкова силно, колкото винаги сме го обичали. Обичаме приятелството и връзките, които създаваме там, и възможността, която Ротари ни дава да служим на човечеството. Ние вярваме, че Ротари има огромна значение както  в нашия собствен живот, така и в света като цяло. И виждаме повече от всякога, че за да продължи да расте, Ротари трябва да прегърне света, на който служи - в цялото му разнообразие, в цялото му многообразие, както и с всичките му променящи се потребности.
 
Днешните ротарианци дължим благодарност на ротарианците в Дуарте от  преди 40 години. Тяхната решителност, постоянство и непреклонна добра воля ни определиха като това, което сме днес: Ротари в служба на човечеството.

Джон ДЖЪРМ,
Президент на Ротари Интърнешънъл


March 2017

Forty years ago, the Rotary Club of Duarte, Calif., admitted three women members, in violation of the Rotary International Constitution. As a result, the club's charter was terminated by RI.
Undeterred, the club's members continued to meet. They put an X over their Rotary insignia, made themselves new pins, and dubbed themselves the Ex-Rotary Club of Duarte as they continued to fight for the right of women to serve as Rotarians. Ten years later, a restored Rotary Club of Duarte sent Sylvia Whitlock, Rotary's first female club president, to a presidents-elect training seminar. Not long after that, in 1989, Rotary's Council on Legislation permanently ended Rotary's status as a men-only organization.
Today, with more than 240,000 women in our clubs, Rotary is stronger than ever. We are women and men from nearly every country of the world, serving our communities in more than 35,000 clubs. At the club level, we need men and women of all backgrounds, ages, cultures, and professions; internationally, we need clubs in every city, country, and region of the world. The better our clubs reflect their communities, the better we can serve them. Our diversity is our strength.
It is difficult for most of us to imagine today why anyone argued so strongly against the idea of women in Rotary. Looking back, I think that opposition came from a simple resistance to change. Rotarians loved Rotary the way it was and couldn't imagine it any other way.
We still love Rotary as much as we ever did. We love the friendships and connections we make there, and the ability Rotary provides us to serve humanity. We believe Rotary has tremendous value in our own lives and in the world at large. And we recognize, more than ever, that for Rotary to continue to grow, it needs to embrace the world it serves – in all of its diversity, all of its variety, and all of its evolving needs for service.
The Rotarians of today owe a debt of gratitude to the Rotarians of Duarte 40 years ago. Their determination, persistence, and enduring goodwill set the stage for the organization we have become: Rotary Serving Humanity. 
 
Последните 10 новини

» Съби Стойчев е президент на Ротари клуб Нова Загора за 2020/2021 година.
» Чартиране на Интеракт Клуб Харманли
» Послание на ДГ Илиян Николов за м.юли 2020
» Недко Недев е новия Президент на РК Сливен
» Ротация на президентите в Ротари клуб Габрово
» Пореден проект на Ротари клуб Сливен
» РК Варна-Евксиноград дари 28 компютърни устройства на ОУ „Г. С. Раковски“ в с. Голямо ново, Търговищко
» Първата жена Президент на Ротарианското движение в Града на липите встъпи в длъжност
» Ротари клуб – Търговище ремонтира знакова мраморна чешма
» Още свири шипченският вятър!