Послание за м.Февруари на Джон ДЖЪРМ, Президент на Ротари Интърнешънъл
Дата: 01.02.2017
Послание за м.Февруари на Джон ДЖЪРМ, Президент наСкъпи приятели ротарианци,

На 23 февруари ще отбележим 112 години от основаването на Ротари. Невероятно е да се мисли колко много се е променило в нашия свят и в нашата организация от първата среща на Ротари клуб в Чикаго с Пол Харис като президент.

Някои неща са лесни за сравнение между сега и 1905 г. Има промени в технологиите, медицината и обществото. Когато погледнем картата на света през 1905 г. и картата на днешния свят, можем да видим това, което е различно. Това, което не можем да направим, е да сравним това което е, с това, което е можело да бъде. Няма начин да се сравни нашият свят, какъвто съществува сега със света, какъвто би бил без Ротари.

Ротари е отговорил на толкова много предизвикателства за своите 112 години. Ние сме отговорили на конфликтите с мир и на бедността с образование. Отговорили сме на липсата на основни здравни грижи с големи и малки проекти, от

оборудване на клиники в малки села до изкореняване на полиомиелита в целия свят.

Никога няма да знаем колко различен би бил света, ако Ротари не съществуваше; ако никой Ротари клуб не беше чартиран или ако всеки един ротарианец беше отклонил поканата да се присъедини към Ротари клуб.

Но аз ще кажа с абсолютна вяра и пълно убеждение, че светът е далеч, далеч по-добро място сега, отколкото би бил без Ротари и самият Ротари е по-силен заради всеки един от вас.

Светът се нуждае от Ротари повече от всякога. Той се нуждае от нашата смелост, нашия оптимизъм и нашия идеализъм. Нуждае се от гласа на толерантност, сътрудничество и надежда и ние можем да ги предоставим. Нуждае се от примера на една организация, която е доказала, че хора от всички страни могат да работят успешно заедно, с радост и в приятелство.

Никой от нас не знае последиците от нещата, които правим и казваме, решенията, които вземаме, възможностите, от които се възползваме, и тези, които пропускаме. Но мисля, че всички ние знаем, че когато изберем да се прави добро, добро ще последва; и когато изберем Service Above Self като път на нашия живот, посоката, в която ще ни отведе, ще бъде добра.

Никой не може да види бъдещето. Никой не знае какви промени предстоят. Но аз вярвам в Ротари и ротарианците, че с всяка изминала година ще направите света по-добро място чрез Ротари в служба на човечеството.


Джон Джърм,
Президент на Ротари Интърнешънъл


February 2017

On 23 February, we will mark 112 years since the founding of Rotary. It is incredible to think about how much has changed, in our world and in our organization, since the first Rotary club met in Chicago with Paul Harris as a founding member.

Some things are easy to compare between now and 1905. There have been changes in technology, medicine, and society. When we look at a map of the world in 1905 and a map of the world today, we can see what’s different. What we can’t do is compare what is with what might have been. There is no way to compare our world as it exists now with the world as it would have been without Rotary.

Rotary has risen to so many challenges in its 112 years. We’ve answered conflict with peace, and poverty with education. We’ve responded to a lack of basic health care with projects large and small, from equipping clinics in tiny villages to eradicating polio across the globe.

We will never know how different the world would have been if Rotary had never been founded; if any one Rotary club had never been chartered; or if any single Rotarian had declined the invitation to join a Rotary club.

But I will say, with absolute faith and complete confidence, that the world is a far, far better place now than it would have been without Rotary and that Rotary itself is stronger because of every one of you.

The world needs Rotary more than ever. It needs our courage, our optimism, and our idealism. It needs the voice of tolerance, cooperation, and hope that we can offer. It needs the example of an organization that has proven that the citizens of all countries can work together successfully, gladly, and in friendship.

None of us ever knows the full impact of our actions. None of us knows the effects that will ripple out from the things we do and say, the decisions we make, the opportunities we seize, and those we let pass. But I think we all know that when we choose to do good, good will follow; and that when we choose Service Above Self as our life’s path, the direction it will take us will be a good one.

No one can see the future. No one knows what changes lie ahead. But I have faith in Rotary, and in Rotarians, that with every passing year, you will make our world a better place through Rotary Serving Humanity.
Последните 10 новини

» Съби Стойчев е президент на Ротари клуб Нова Загора за 2020/2021 година.
» Чартиране на Интеракт Клуб Харманли
» Послание на ДГ Илиян Николов за м.юли 2020
» Недко Недев е новия Президент на РК Сливен
» Ротация на президентите в Ротари клуб Габрово
» Пореден проект на Ротари клуб Сливен
» РК Варна-Евксиноград дари 28 компютърни устройства на ОУ „Г. С. Раковски“ в с. Голямо ново, Търговищко
» Първата жена Президент на Ротарианското движение в Града на липите встъпи в длъжност
» Ротари клуб – Търговище ремонтира знакова мраморна чешма
» Още свири шипченският вятър!